Our Customers | ลูกค้าของเรา

 

กลุ่มสถาบันการเงินและประกันภัย

G1B07.png G1B01.jpg G1B03.gif G1B04.jpg G1B05.png

 

 

กลุ่มพลังงานและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

     

         

   

 

กลุ่มสถาบันการศึกษา

             

        

                 

 

กลุ่มหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบัน

G4O13.jpgG4O12.jpg

    

            G4O11.jpg    G4O14.jpg

 

กลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์

               

    

   

      

 

กลุ่ม Multimedia และ Entertainment

 

             

       

 

กลุ่มโรงพยาบาล

       

   

 

กลุ่มโรงงานอุสาหกรรมและก่อสร้าง

     

        

     

         

 

กลุ่ม Retail

    

 

กลุ่มอื่นๆ